LOADING CLOSE

މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީއަށް މުޙައްމަދު މަލީޙް ޖަމާލް އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު