LOADING CLOSE

24 SIP Phone ގަތުމާއި ގުޅޭ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ ބޭނުމަށް  24 އެސްއައިޕީ ފޯން ގަތުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

 

ވީމާ، މިކަމަށް ކުރިމަތި ލައްވަން ބޭނުން ފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 24 ފެބްރުއަރީ 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ އިމާރާތަށް (64 ނަންބަރ ކޮށި، ކަލާފާނު ހިނގުން) 10:00 ގައި ދުރުވެ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މި އިއުލާނާއި ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތާއި ބިޑް ސަބްމިޝަން ފޯމް މިއޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް، www.mcst.gov.mv ގައި ޝާއިއު ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އިޢުލާނާއި ބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވާނަމަ [email protected] އަށް އީ-މެއިލް ކޮށްލެއްވުން އެދެމެވެ.

 

Bid Information Sheet 24 SIP based IP Phones IUL-4741201916

Iulaan to procure 24 SIP Phones

Leave a Reply