LOADING CLOSE

މި މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު: (IUL)474/1/2019/28 (25 އޭޕްރިލް 2019 ) އަދި (IUL)474/1/2019/29 (15 މެއި 2019) ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީގެ ރިނޮވޭޝަން މަސައްކަތްތަކާއި ބައެއް ފަރުނީޗަރ ޖަހަން ކުރެވުނު އިއުލާނުގެ ރިކުއެސްޓް ފޯރ ޕްރޮޕޯޒަލް

މި މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު: (IUL)474/1/2019/28  (25 އޭޕްރިލް 2019 ) އަދި  (IUL)474/1/2019/29 (15 މެއި 2019) ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީގެ  ރިނޮވޭޝަން މަސައްކަތްތަކާއި ބައެއް ފަރުނީޗަރ ޖަހަން ކުރެވުނު އިއުލާނުގެ ރިކުއެސްޓް ފޯރ ޕްރޮޕޯޒަލް އާއި އިސްލާހުކުރެވިފައިވާ ބިޑް ހުށަހަޅާ ތާރީޚާއި ވަގުތުތައް ޑައުންލޯޑްކުރެއްވުމަށް.RFP IUL-474-1-2019-28

 

15 މެއި 2019

އާރް . އެފް. ޕީ ގެ ލޮޓް 2 ގެ 5.2 ގައިބާ ކެބިން ތަކުގެ ސީލިނގް ޖިޕްސަމްބޯޑުގައި ނަމޫނާއާއި އެއްގޮތަށް ހެދުމަށް އޮތްބައި އުނިކުރެވިފައިވާ ވާޙަކަ ދަންނަވަމެވެ.

އިސްވެ ދެންނެވުނު ސީލިންގ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އާރ އާރް . އެފް. ޕީ ގެ ލޮޓް 1 ގެ 1.1 ގެ ތެރެއިންނެވެ.

Leave a Reply