Skip to main content


  1. ފުރަތަމަ ސަފްޙާ
  2. އިދާރާތައް
  3. މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ


މުހިންމު އުސްއަލިތައް
ގަވާއިދާއި އުސޫލްތައް

އަދި ޕޯސްޓެއް އަޅާފައިނެތް

ޕަބްލިކޭޝަން

އަދި ޕޯސްޓެއް އަޅާފައިނެތް


ތަފާސްހިސާބު

އަދި ޕޯސްޓެއް އަޅާފައިނެތް

ވަޒީފާ އާއި ޕްރޮކިއުމަންޓް

އަދި ޕޯސްޓެއް އަޅާފައިނެތް


މިނިސްޓަރ


މުޙައްމަދު މަލީޙް ޖަމާލް

މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ


ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވިބޭފުޅުން

އަޙްމަދު އަފްޟަލް އިބްރާހީމް

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ


ޢަލީ ޞާލިޙް

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ


ފާޠިމަތު ޝަހީދާ

މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ނައިބު


މުޙައްމަދު އަންޞާރު

މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ނައިބު


މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީއިން މައިގަނޑުގޮތެއްގައިކުރާ މަސައްކަތް


ވިޜަންއާއި މިޝަން


އިދާރާއައި ގުޅުއްވުމަށް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
ކަލާފާނު ހިނގުން
މާލެ، 20064 ދިވެހިރައްޖެ
ފޯނު ނަންބަރު
+ 960 3302200
އީމެއިލް
[email protected]