Skip to main content


  1. ފުރަތަމަ ސަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް
  3. ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއާއި މިމިނިސްޓްރީއިން ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިއިކުރައްވައިފި

ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއާއި މިމިނިސްޓްރީއިން ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިއިކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ ގެ ފަރާތުން

ޝާއިޢުކުރީ : 8 ޖުލައި 2019
އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 6 އޯގަސްޓު 2019ދިވެހިބަހާ ރައްޓެހިކޮށް ޓެކްނޮލޮޖީ ތައަރައްގީކޮށް، ޓެކްނޮލޮޖީ މެދުވެރިކޮށް ދިވެހިބަސް ތަރައްގީކުރުމަށް ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއާއި މިމިނިސްޓްރީއިން ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއެކުރުން.