Skip to main content


  1. ފުރަތަމަ ސަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް
  3. ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީގެ ހެލްޕް ޑެސްކުން މިނިސްޓްރީއޮފް ޑިފެންސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް "ޖެމްސް" ޓްރޭނިންގ އެއް ހިންގައިފި

ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީގެ ހެލްޕް ޑެސްކުން މިނިސްޓްރީއޮފް ޑިފެންސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް "ޖެމްސް" ޓްރޭނިންގ އެއް ހިންގައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ ގެ ފަރާތުން

ޝާއިޢުކުރީ : 8 ޖުލައި 2019
އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 6 އޯގަސްޓު 2019ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީގެ ހެލްޕް ޑެސްކުން މިނިސްޓްރީއޮފް ޑިފެންސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް "ޖެމްސް" ޓްރޭނިންގ އެއް ހިންގައިފިއެވެ.