Skip to main content


  1. ފުރަތަމަ ސަފްޙާ
  2. ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް
  3. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ މަގާމަށް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މަލީޙް ޖަމާލް އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ޚަބަރާއި އާންމު ލިޔުންތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ މަގާމަށް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މަލީޙް ޖަމާލް އައްޔަން ކުރައްވައިފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ ގެ ފަރާތުން

ޝާއިޢުކުރީ : 18 ނޮވެމްބަރު 2018
އެންމެފަހުން އަދާހަމަކުރީ : 6 އޯގަސްޓު 2019ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ މަގާމަށް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މަލީޙް ޖަމާލް އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވަޒީރުކަމުގެ ހުވައިކުރެއްވީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީގެ ކުރިފުޅުމަތީގައެވެ. ހުވައިކުރެއްވުމަށްފަހު، މިނިސްޓަރ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ހުވައިގެ އިޤްރާރުގައި ސޮއިކުރެއްވިއެވެ